Hirigintza

HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA (HAPO)

Plan Orokorra lurraldea antolatzeko tresna integral bat da, eta haren bidez epe luze batean definitzen da nola erabiliko den lurzorua. Izaera orokorrarekin, planak hiriaren eboluzioaren estrategia eta lurzoruaren okupazioa ezartzen du udalerri osoan. Horrela, udalerriko lurzoru guztiak hiritar, urbanizagarri edo urbanizaezin kategorietan sailkatzen dira eta, aldi berean, erabilera globaleko guneak hainbat erabileratako gunetan banatzen ditu. Lurzoru hiritarrean eta urbanizagarrian zenbatekoa den gehienezko eraikigarritasuna adierazten du, biztaleen ongizatearen ikuspuntutik zein hornidura behar diren zehazten ditu, eta urbanizaezina den lurzoruari zein erabilera eman ahal zaizkion zehazten ditu, betiere lurzoru horiek babestuak egoteko asmoz.


HIRIGUNE HISTORIKOA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIA (BPB)